Startline

Stride for Sight 5K Fundraiser

Vancouver, BC - July 23, 2018

Event Website
Event Place Time Race # Name Division Place/Gender Place/Division
5K 1/51 0:19:47 843 HAU, Vi NODIV
5K 2/51 0:20:24 838 AHMAD, Nadeem NODIV
5K 3/51 0:21:09 815 PHELPS, Brian NODIV
5K 4/51 0:21:28 810 BURCKHARDT, James NODIV
5K 5/51 0:22:12 841 PATEL, Sugat NODIV
5K 6/51 0:22:14 846 RIETZ, Ralph NODIV
5K 7/51 0:22:18 811 CARLE, Michelle NODIV
5K 8/51 0:22:40 829 ALDRICH, Scott NODIV
5K 9/51 0:23:02 837 VAN THIENEN, Wouter NODIV
5K 10/51 0:23:08 805 MURPHEY, Brian NODIV
5K 11/51 0:23:28 804 STOCKL, Frank NODIV
5K 12/51 0:23:56 826 TERRELL, Nicole NODIV
5K 13/51 0:24:35 819 FORLINI, Matteo NODIV
5K 14/51 0:24:46 842 DAIGNEAULT, Stephanie NODIV
5K 15/51 0:25:13 809 BOENZI, Teresa NODIV
5K 16/51 0:25:30 821 GOFF, Mitchell NODIV
5K 17/51 0:26:02 845 RIETZ, Tarin NODIV
5K 18/51 0:26:09 832 DUVAL, Renaud NODIV
5K 19/51 0:26:16 814 JUMPER, Mike NODIV
5K 20/51 0:26:37 849 JULIA, Agatha NODIV
5K 21/51 0:26:38 818 KELKAR, Aditya NODIV
5K 22/51 0:26:51 824 SHAH, Vaishali NODIV
5K 23/51 0:26:54 840 ROSENBERG, Pinchas NODIV
5K 24/51 0:26:54 833 SHULTZ, Ryan NODIV
5K 25/51 0:26:57 834 TSAI, Tony NODIV
5K 26/51 0:26:58 817 MUKKAMALA, Lekha NODIV
5K 27/51 0:26:59 808 QIAN, Cynthia NODIV
5K 28/51 0:27:34 848 GUTIERREZ DORRINGTON, Jorge NODIV
5K 29/51 0:27:36 835 TERRELL, William NODIV
5K 30/51 0:27:40 820 MCCANNEL, Colin NODIV
5K 31/51 0:27:40 823 MCCANNEL, Teara NODIV
5K 32/51 0:27:40 844 RYAN, Ed NODIV
5K 33/51 0:27:58 807 GARFINKEL, Richard NODIV
5K 34/51 0:29:06 825 ALMANZAR SANTOS, Modesta NODIV
5K 35/51 0:29:29 812 FLAXEL, Christina NODIV
5K 36/51 0:29:32 830 SALEK, Sherveen NODIV
5K 37/51 0:30:17 802 SCHNEIDER, Susan NODIV
5K 38/51 0:30:22 836 JAQUES, Rose NODIV
5K 39/51 0:32:03 801 PEREZ TORRES, Raul NODIV
5K 40/51 0:32:07 816 KISHORE, Kamal NODIV
5K 41/51 0:32:11 813 LECLAIRCQ, Thierry NODIV
5K 42/51 0:32:40 831 BORKAR, Durga NODIV
5K 43/51 0:32:40 839 ZHANG, Wendy NODIV
5K 44/51 0:32:41 803 ESTRAGO, Fernanda NODIV
5K 45/51 0:34:15 847 DIONNE, Julie NODIV
5K 46/51 0:36:14 827 HEINEMAN, Zoe NODIV
5K 47/51 0:36:42 822 SHAH, Pritee NODIV
5K 48/51 0:37:42 828 VANGEERSDAELE, Vinciane NODIV
5K 49/51 0:41:06 850 SALAS, Jazmin NODIV
5K 50/51 0:41:53 806 SANDOVAL, Armando NODIV
5K 51/51 0:43:01 856 PITA, Ingrid NODIV